แพ็คเก็จฮ่องกง รวมตั๋ว Free&Easy ฟรี!! พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน
  
เริ่ม 11,900
•    ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินคาเธ่ แปซิฟิค (CX)
•    ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
•    ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
•    ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach
แพ็คเก็จฮ่องกง Free & Easy ฟรี !! พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน
  
เริ่ม 2,900
•    ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
•    ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 
•    ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง
แพ็คเกจ ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบิน (JUN-AUG 17)
  
เริ่ม 11,900
•    ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบินคาเธ่ แปซิฟิค (CX)
•    พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
•    รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
•    ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach 
•    ไกด์บรรยายภาษาไทยวันที่ซิตี้ทัวร์